• موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

  موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

  ١٩٠٠٠٠٠ تومان ٢٢٠٠٠٠٠ تومان
 • بذر خیار گلخانه ای نستار

  بذر خیار گلخانه ای نستار

  ٣٢۵ هزار تومان ٣٨۵ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار پارتنوکارپ ایزابل

  بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار پارتنوکارپ ایزابل

  ۴١۵ هزار تومان ۴٧۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

  بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

  ٢٣۵٠٠٠٠ تومان ٢۵۵٠٠٠٠ تومان
 • بذر خیار کاترینا مخصوص گلخانه بسیار پر گل

  بذر خیار کاترینا مخصوص گلخانه بسیار پر گل

  ٣٩٩ هزار تومان ۴۴٠ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی کیشمات

  بذر گوجه فرنگی کیشمات

  ۵٨٠ هزار تومان ۶٢٠ هزار تومان
 • بذر هویج نانتس هیبرید سوسیسی

  بذر هویج نانتس هیبرید سوسیسی

  ١٠٩٠٠٠٠ هزار تومان ١٢۵٠٠٠٠ هزار تومان
 • بذر کدو تک گل لولا اسپانیا

  بذر کدو تک گل لولا اسپانیا

  ٢٩۵ هزار تومان ٣٣۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

  بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

  ١۶٧ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر هندوانه کسری رقمی مشابه با هندوانه آستاراخان

  بذر هندوانه کسری رقمی مشابه با هندوانه آستاراخان

  ٣۵۵ هزار تومان ٣٩۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی 6216 سانسید

  بذر گوجه فرنگی 6216 سانسید

  ۵٣۵ هزار تومان ۵٧۵ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه زودرس آنجلا

  بذر خیار گلخانه زودرس آنجلا

  ۴٣۵ هزار تومان ۴٧۵ هزار تومان
 • هندوانه خاص و جذاب پوست زرد

  هندوانه خاص و جذاب پوست زرد

  ٢٩٩ هزار تومان ٣۵٠ هزار تومان
 • بذر هندوانه آناناسی

  بذر هندوانه آناناسی

  ٣٣۵ هزار تومان ٣٧۵ هزار تومان
 • بذر شلغم بونونزا

  بذر شلغم بونونزا

  ٩٩ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی تانیا

  بذر گوجه فرنگی تانیا

  ٢٩۵ هزار تومان ٣٣٠ هزار تومان
 • بذر خیار زمینی و گلخانه ای رادوین

  بذر خیار زمینی و گلخانه ای رادوین

  ١٢۵ هزار تومان ١٣٧ هزار تومان
 • بذر کلم بروکلی سمینیس کستل دم

  بذر کلم بروکلی سمینیس کستل دم

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر کلم بروکلی آکیلیس ساکاتا

  بذر کلم بروکلی آکیلیس ساکاتا

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر کلم بروکلی هراکلیون ساکاتا

  بذر کلم بروکلی هراکلیون ساکاتا

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

  بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

  ٣٩۵ هزار تومان ۴٣۵ هزار تومان
 • زودرس ترین بذر گل کلم اولانچ

  زودرس ترین بذر گل کلم اولانچ

  ١٩۵ هزار تومان ٢١۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل 303

  بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل 303

  ٢۶۵ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
 • بذر ملون زودرس رازان ویلمورین

  بذر ملون زودرس رازان ویلمورین

  ١٨٨ هزار تومان ٢٠۵ هزار تومان
 • بذر خیار زمینی سوپر ان 3 هد امریکا

  بذر خیار زمینی سوپر ان 3 هد امریکا

  ۶٣ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
 • بذر گوجه خارجی کیمیا تخم مرغی

  بذر گوجه خارجی کیمیا تخم مرغی

  ١٧۵ هزار تومان ٢٢۵ هزار تومان
 • بذر خیار ماکسیموس یو اس اگری سید

  بذر خیار ماکسیموس یو اس اگری سید

  ١٠٩ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
 • بذر فلفل دلمه ای کالیفرنیا واندر بیکر برادرز

  بذر فلفل دلمه ای کالیفرنیا واندر بیکر برادرز

  ٧٩ هزار تومان ٩۵ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه ای پرگل ام آر سی 07

  بذر خیار گلخانه ای پرگل ام آر سی 07

  ۵٢۵ هزار تومان ۵۵٠ هزار تومان
 • پربارترین بذر گوجه چری گیلاسی گلخانه ای سانتیاگو هلند

  پربارترین بذر گوجه چری گیلاسی گلخانه ای سانتیاگو هلند

  ١٢٣۵٠٠٠ تومان ١٣۵٠٠٠٠ تومان
 • بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مایا پربار و مقاوم به شوری

  بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مایا پربار و مقاوم به شوری

  ١۵۵٠٠٠٠ تومان ١۶۵٠٠٠٠ تومان
 • بذر اسفناج 15 کیلویی ویروفلای ایتالیایی

  بذر اسفناج 15 کیلویی ویروفلای ایتالیایی

  ٨٧٠ هزار تومان ٩۵٠ هزار تومان
 • بذر شلغم دو رنگ آمریکایی

  بذر شلغم دو رنگ آمریکایی

  ۶۵ هزار تومان ٧٠ هزار تومان
 • بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

  بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

  ۶٠ هزار تومان ٧٠ هزار تومان
 • بذر هندوانه فارائو هیبریدکریمسون سوئیت

  بذر هندوانه فارائو هیبریدکریمسون سوئیت

  ٢٨۵ هزار تومان ٣١٠ هزار تومان

فروش شگفت انگیز محصول خود را انتخاب کنید

 • کود کامل 20.20.20 اسپانیایی ده کیلویی

  کود کامل 20.20.20 اسپانیایی ده کیلویی

  ٢۵۵ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
 • موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

  موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

  ١٩٠٠٠٠٠ تومان ٢٢٠٠٠٠٠ تومان
 • کود مخصوص چالکود نرچر انگلیس

  کود مخصوص چالکود نرچر انگلیس

  ٣٨۵ هزارتومان ۴۶۵ هزارتومان
 • فروش گوگرد مایع و خواص و کاربرد گوگرد مایع

  فروش گوگرد مایع و خواص و کاربرد گوگرد مایع

  ٢٨٠ هزار تومان ٣٣٠ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه ای نستار

  بذر خیار گلخانه ای نستار

  ٣٢۵ هزار تومان ٣٨۵ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار پارتنوکارپ ایزابل

  بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار پارتنوکارپ ایزابل

  ۴١۵ هزار تومان ۴٧۵ هزار تومان
 • کود ان پی کا پتاس بالا ایتالیایی پروتوگرین

  کود ان پی کا پتاس بالا ایتالیایی پروتوگرین

  ۵۵٠ هزار تومان ۵٩۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

  بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

  ٢٣۵٠٠٠٠ تومان ٢۵۵٠٠٠٠ تومان
 • گوگرد مایع کود سم دو منظوره

  گوگرد مایع کود سم دو منظوره

  ٧٩ هزار تومان ٩۵ هزار تومان
 • کود ضد تنش و افزایش میوه سیتون سوپر

  کود ضد تنش و افزایش میوه سیتون سوپر

  ٩٩ هزار تومان ١٣۵ هزار تومان
 • اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی

  اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی

  ١۵٩ هزار تومان ١٨۵ هزار تومان
 • کود مخصوص ترک خوردگی و درشت کردن پروتوکل ایتالیا

  کود مخصوص ترک خوردگی و درشت کردن پروتوکل ایتالیا

  ۵۴٩ هزار تومان ۵٩۵ هزار تومان
 • کود فسفر پتاس مجیک فوس اسپانیا با بالاترین درصد فسفر و پتاس

  کود فسفر پتاس مجیک فوس اسپانیا با بالاترین درصد فسفر و پتاس

  ١۵٧ هزار تومان ١٨۵ هزار تومان
 • کود NPK خارجی پتاس بالا

  کود NPK خارجی پتاس بالا

  ٢۵۵ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
 • کود ان پی کا 20.20.20 پروتوگرین ایتالیا

  کود ان پی کا 20.20.20 پروتوگرین ایتالیا

  ۶۵ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
 • آمینو اسید آزاد 90 درصد در آمینو اکتیو آوان اسپانیا

  آمینو اسید آزاد 90 درصد در آمینو اکتیو آوان اسپانیا

  ١۵٧ هزار تومان ١٨۵ هزار تومان
 • کود سولفات پتاسیم یا سولو پتاس

  کود سولفات پتاسیم یا سولو پتاس

  ١٢۵ هزار تومان ١۴۵ هزار تومان
 • قیچی باغبانی Pruning shears

  قیچی باغبانی Pruning shears

  ۵۵ هزار تومان ٧٠ هزار تومان
 • قیچی شمشاد زن بهمراه روش هرس شمشاد

  قیچی شمشاد زن بهمراه روش هرس شمشاد

  ٨۵ هزار تومان ١١٠ هزار تومان
 • خرید نشاکار دستی ایرانی

  خرید نشاکار دستی ایرانی

  ١٢٩ هزار تومان ١۵۵ هزار تومان
 • بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

  بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

  ٨۵ هزار تومان ٩٧ هزار تومان
 • تنظیم ph آب با محلول کاهش ph آرکان

  تنظیم ph آب با محلول کاهش ph آرکان

  ۶۵ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
 • خاک پیت ماس آلمانی 250 لیتری

  خاک پیت ماس آلمانی 250 لیتری

  ۴٢۵ هزار تومان ۴۵۵ هزار تومان
 • بذر خیار کاترینا مخصوص گلخانه بسیار پر گل

  بذر خیار کاترینا مخصوص گلخانه بسیار پر گل

  ٣٩٩ هزار تومان ۴۴٠ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی کیشمات

  بذر گوجه فرنگی کیشمات

  ۵٨٠ هزار تومان ۶٢٠ هزار تومان
 • بذر هویج نانتس هیبرید سوسیسی

  بذر هویج نانتس هیبرید سوسیسی

  ١٠٩٠٠٠٠ هزار تومان ١٢۵٠٠٠٠ هزار تومان
 • بذر کدو تک گل لولا اسپانیا

  بذر کدو تک گل لولا اسپانیا

  ٢٩۵ هزار تومان ٣٣۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

  بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

  ١۶٧ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر هندوانه کسری رقمی مشابه با هندوانه آستاراخان

  بذر هندوانه کسری رقمی مشابه با هندوانه آستاراخان

  ٣۵۵ هزار تومان ٣٩۵ هزار تومان
 • شیلنگ جادویی افزایشی مخصوص آبیاری و شستشو

  شیلنگ جادویی افزایشی مخصوص آبیاری و شستشو

  ۵۵ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
 • کود دو منظوره فسفر و پتاس فسکرافت سیستمیک

  کود دو منظوره فسفر و پتاس فسکرافت سیستمیک

  ۶۵ هزار تومان ٨٨ هزار تومان
 • کود کلسیم بر ریل پلاس ترک

  کود کلسیم بر ریل پلاس ترک

  ١١٠ هزار تومان ١٣۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی 6216 سانسید

  بذر گوجه فرنگی 6216 سانسید

  ۵٣۵ هزار تومان ۵٧۵ هزار تومان
 • کود مخصوص افزایش سایز میوه کلپ گرو

  کود مخصوص افزایش سایز میوه کلپ گرو

  ١٢۵ هزار تومان ١٣٨ هزار تومان
 • سمپاش پشتی 20 لیتری کتابی

  سمپاش پشتی 20 لیتری کتابی

  ٢٣۵ هزار تومان ٢۵۵ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه زودرس آنجلا

  بذر خیار گلخانه زودرس آنجلا

  ۴٣۵ هزار تومان ۴٧۵ هزار تومان
 • هندوانه خاص و جذاب پوست زرد

  هندوانه خاص و جذاب پوست زرد

  ٢٩٩ هزار تومان ٣۵٠ هزار تومان
 • کود آهن آوان 6 درصد اسپانیا

  کود آهن آوان 6 درصد اسپانیا

  ١٢۵ هزار تومان ١۵۵ هزار تومان
 • کود NPK 10 52 10 ده کیلویی سوت گرین

  کود NPK 10 52 10 ده کیلویی سوت گرین

  ٢۵۵ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
 • بذر هندوانه آناناسی

  بذر هندوانه آناناسی

  ٣٣۵ هزار تومان ٣٧۵ هزار تومان
 • بذر شلغم بونونزا

  بذر شلغم بونونزا

  ٩٩ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
 • کود مونو آمینیوم فسفات

  کود مونو آمینیوم فسفات

  ٣۴٩ هزار تومان ٣٨٧ هزار تومان
 • دستگاه بذر کار دستی دو مخزنه مخصوص کاشت بذر و تزریق کود

  دستگاه بذر کار دستی دو مخزنه مخصوص کاشت بذر و تزریق کود

  ٣٩٩ هزار تومان ۴٣۵ هزار تومان
 • سم قارچ کش ارگانیک کالیبان

  سم قارچ کش ارگانیک کالیبان

  ٣٧ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
 • کود پتاس بالا 60 درصد جوشان NPK K60

  کود پتاس بالا 60 درصد جوشان NPK K60

  ۶۵ هزار تومان ٧٨ هزار تومان
 • کود مخصوص پسته فروتی مکس

  کود مخصوص پسته فروتی مکس

  ١٣۵ هزار تومان ١۵٨ هزار تومان
 • کود NPK 12.12.36 ده کیلویی سوت گرین

  کود NPK 12.12.36 ده کیلویی سوت گرین

  ٢٠۵ هزار تومان ٢٣۵ هزار تومان
 • کود مخصوص ریشه زایی و جوانه زنی اسپرینتر پلاس

  کود مخصوص ریشه زایی و جوانه زنی اسپرینتر پلاس

  ۶٩ هزار تومان ٨۵ هزار تومان
 • کود NPK 25 25 18 فورتی پرو

  کود NPK 25 25 18 فورتی پرو

  ۵٢ هزار تومان ۶٠ هزار تومان
 • کود مایع روی نوتریکا با زمان و مقدار مصرف کود روی

  کود مایع روی نوتریکا با زمان و مقدار مصرف کود روی

  ٣٢ هزار تومان ۴٠ هزار تومان
 • نوار پیوند زنی لاتکس جذبی

  نوار پیوند زنی لاتکس جذبی

  ٢٩ هزار تومان ٣٧ هزار تومان
 • فروش نوار پیوند زنی200 متری

  فروش نوار پیوند زنی200 متری

  ٢۴ هزار تومان ٣٠ هزار تومان
 • کود 12.12.36 مقدار مصرف 12.12.36

  کود 12.12.36 مقدار مصرف 12.12.36

  ٣٩۵ هزارتومان ۴٣۵ هزارتومان
 • دستگاه وجین کن دستی

  دستگاه وجین کن دستی

  ۶۵ هزار تومان ٧٨ هزار تومان
 • کود مخصوص گل و گیاهان آپارتمانی کوداکس

  کود مخصوص گل و گیاهان آپارتمانی کوداکس

  ١١ هزار تومان ١۵ هزار تومان
 • کود ضد استرس و افزایش محصول وجتامین

  کود ضد استرس و افزایش محصول وجتامین

  ٧٧ هزار تومان ٩۵ هزار تومان
 • کود مایع ریز مغذی میکرو میکس فورتی پرو

  کود مایع ریز مغذی میکرو میکس فورتی پرو

  ۶۵ هزار تومان ٧٧ هزار تومان
 • کود سه بیست NPK مکس پلنت

  کود سه بیست NPK مکس پلنت

  ۵۵٠ هزار تومان ۵٩۵ هزار تومان
 • کولتیواتور دستی یا وجین کن دستی مخصوص مزارع کوچک

  کولتیواتور دستی یا وجین کن دستی مخصوص مزارع کوچک

  ١۴٧ هزار تومان ١۶۵ هزار تومان
 • جلوگیری از سال آوری درختان با ون گارد

  جلوگیری از سال آوری درختان با ون گارد

  ٧٩ هزار تومان ٩٣ هزار تومان
 • فروش چکمه کن و پوتین کن ابزاری کاربردی

  فروش چکمه کن و پوتین کن ابزاری کاربردی

  ٢٨ هزار تومان ٣۵ هزار تومان
 • کود سوپر ارگانیک مخصوص کشاورزی ارگانیک

  کود سوپر ارگانیک مخصوص کشاورزی ارگانیک

  ۵۵ هزار تومان ٧٧ هزار تومان
 • کود فولویک اسید سوپر هیومیت

  کود فولویک اسید سوپر هیومیت

  ۵٧ هزار تومان ٧٣ هزار تومان
 • کود آنتی استرس زاگروت

  کود آنتی استرس زاگروت

  ٢٨ هزار تومان ۴٢ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی تانیا

  بذر گوجه فرنگی تانیا

  ٢٩۵ هزار تومان ٣٣٠ هزار تومان
 • کود آهن سکوسترن سینجنتا سوئیس

  کود آهن سکوسترن سینجنتا سوئیس

  ١۶۵ هزار تومان ١٨۵ هزار تومان
 • کود پتاس بالا ایرانی و زمان مصرف کود پتاس

  کود پتاس بالا ایرانی و زمان مصرف کود پتاس

  ١٩۵ هزار تومان ٢١۵ هزار تومان
 • دستکش ناخن دار ویژه باغبانی

  دستکش ناخن دار ویژه باغبانی

  ٢٣ هزار تومان ٢٨ هزار تومان
 • بذر خیار زمینی و گلخانه ای رادوین

  بذر خیار زمینی و گلخانه ای رادوین

  ١٢۵ هزار تومان ١٣٧ هزار تومان
 • بذر کلم بروکلی سمینیس کستل دم

  بذر کلم بروکلی سمینیس کستل دم

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر کلم بروکلی آکیلیس ساکاتا

  بذر کلم بروکلی آکیلیس ساکاتا

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر کلم بروکلی هراکلیون ساکاتا

  بذر کلم بروکلی هراکلیون ساکاتا

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • کود سه بیست پودری گلوری گرین 10 کیلویی

  کود سه بیست پودری گلوری گرین 10 کیلویی

  ١١۵ هزار تومان ١٣۵ هزار تومان
 • لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز ریز 100 لیتری

  لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز ریز 100 لیتری

  ۶۵ هزار تومان ٧٨ هزار تومان
 • بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

  بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

  ٣٩۵ هزار تومان ۴٣۵ هزار تومان
 • بالاترین درصد اسید فولویک در فولوی مکس

  بالاترین درصد اسید فولویک در فولوی مکس

  ٧۵ هزار تومان ٨۵ هزار تومان
 • زودرس ترین بذر گل کلم اولانچ

  زودرس ترین بذر گل کلم اولانچ

  ١٩۵ هزار تومان ٢١۵ هزار تومان
 • بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل 303

  بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل 303

  ٢۶۵ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
 • بذر ملون زودرس رازان ویلمورین

  بذر ملون زودرس رازان ویلمورین

  ١٨٨ هزار تومان ٢٠۵ هزار تومان
 • بذر خیار زمینی سوپر ان 3 هد امریکا

  بذر خیار زمینی سوپر ان 3 هد امریکا

  ۶٣ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
 • بذر گوجه خارجی کیمیا تخم مرغی

  بذر گوجه خارجی کیمیا تخم مرغی

  ١٧۵ هزار تومان ٢٢۵ هزار تومان
 • چاقوی مخصوص حلقه برداری یا طوقه زنی درخت

  چاقوی مخصوص حلقه برداری یا طوقه زنی درخت

  ٩٩ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
 • بذر خیار ماکسیموس یو اس اگری سید

  بذر خیار ماکسیموس یو اس اگری سید

  ١٠٩ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
 • بذر فلفل دلمه ای کالیفرنیا واندر بیکر برادرز

  بذر فلفل دلمه ای کالیفرنیا واندر بیکر برادرز

  ٧٩ هزار تومان ٩۵ هزار تومان
 • لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز درشت 100 لیتری

  لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز درشت 100 لیتری

  ۶۵ هزار تومان ٧٨ هزار تومان
 • کود اسید هیومیک 80 درصد هیومی گرو گاردسکو

  کود اسید هیومیک 80 درصد هیومی گرو گاردسکو

  ۶٩ هزار تومان ٨۵ هزار تومان
 • سمپاش بهکو 2 لیتری

  سمپاش بهکو 2 لیتری

  ٣٣ هزار تومان ۴٠ هزار تومان
 • کود پتاس بالا پروتوگرین ایتالیایی یک کیلویی

  کود پتاس بالا پروتوگرین ایتالیایی یک کیلویی

  ۶۵ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
 • دستگاه مقابله با مرغ زنبورخوار ویژه زنبوردارها

  دستگاه مقابله با مرغ زنبورخوار ویژه زنبوردارها

  ۵٣٠ هزار تومان ۵٨٠ هزار تومان
 • قویترین دستگاه دور کننده پرندگان و حیوانات

  قویترین دستگاه دور کننده پرندگان و حیوانات

  ٧٣٠ هزار تومان ٧٨٠ هزار تومان
 • دستگاه بست زن ویژه گلخانه و باغات

  دستگاه بست زن ویژه گلخانه و باغات

  ٣٩۵ هزار تومان ۴٣۵ هزار تومان
 • فروش آنلاین لانس سمپاش

  فروش آنلاین لانس سمپاش

  ٧٩ هزار تومان ٨٨ هزار تومان
 • سر آبپاش 7 کاره پلاستیکی تایوانی

  سر آبپاش 7 کاره پلاستیکی تایوانی

  ۶۵ هزار تومان ٧٧ هزار تومان
 • تله فرولایت برای مبارزه بیولوژیک با حشرات

  تله فرولایت برای مبارزه بیولوژیک با حشرات

  ١۴۵ هزار تومان ١۵۵ هزار تومان
 • بذر خیار گلخانه ای پرگل ام آر سی 07

  بذر خیار گلخانه ای پرگل ام آر سی 07

  ۵٢۵ هزار تومان ۵۵٠ هزار تومان
 • کود آهن هایفر و زمان مصرف کود آهن

  کود آهن هایفر و زمان مصرف کود آهن

  ٧٩ هزار تومان ٩٣ هزار تومان
 • کود ازت بالا مولتی نیتروژن

  کود ازت بالا مولتی نیتروژن

  ٢۵٩ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
 • کود میکرو کلاته میکس آوان

  کود میکرو کلاته میکس آوان

  ٧٩ هزار تومان ١١٠ هزار تومان
 • الحاقی دروگر علف تراش با آموزش روش نصب الحاقی دروگر

  الحاقی دروگر علف تراش با آموزش روش نصب الحاقی دروگر

  ١٠۵ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
 • پربارترین بذر گوجه چری گیلاسی گلخانه ای سانتیاگو هلند

  پربارترین بذر گوجه چری گیلاسی گلخانه ای سانتیاگو هلند

  ١٢٣۵٠٠٠ تومان ١٣۵٠٠٠٠ تومان
 • بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مایا پربار و مقاوم به شوری

  بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مایا پربار و مقاوم به شوری

  ١۵۵٠٠٠٠ تومان ١۶۵٠٠٠٠ تومان
 • چاقوی پیوند دو تیغه گردو

  چاقوی پیوند دو تیغه گردو

  ١٧۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
 • بذر اسفناج 15 کیلویی ویروفلای ایتالیایی

  بذر اسفناج 15 کیلویی ویروفلای ایتالیایی

  ٨٧٠ هزار تومان ٩۵٠ هزار تومان
 • کود مایع سیلیس پتاسیم و نقش سیلیس در گیاه

  کود مایع سیلیس پتاسیم و نقش سیلیس در گیاه

  ٣٨ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
 • کود NPK پتاس بالا بهمراه طریقه مصرف کود NPK

  کود NPK پتاس بالا بهمراه طریقه مصرف کود NPK

  ۵۶۵ هزار تومان ۵٩۵ هزار تومان
 • کود مایع پتاس بالا 52 درصد

  کود مایع پتاس بالا 52 درصد

  ۴٢ هزار تومان ۵٠ هزار تومان
 • کود مایع پرمصرف آهن روی منگنز

  کود مایع پرمصرف آهن روی منگنز

  ۴٣ هزار تومان ۵٠ هزار تومان
 • کود مایع ماهی 20 لیتری سوت گرین

  کود مایع ماهی 20 لیتری سوت گرین

  ١۵۵ هزار تومان ١۶۵ هزار تومان
 • کود پروشوگر مخصوص افزایش عیار چغندر قند و شیرینی میوه و جالیز

  کود پروشوگر مخصوص افزایش عیار چغندر قند و شیرینی میوه و جالیز

  ۴٧ هزار تومان ٧٧ هزار تومان
 • کود مایع فروت ست سوت گرین

  کود مایع فروت ست سوت گرین

  ۴٠ هزار تومان ۵٠ هزار تومان
 • بذر شلغم دو رنگ آمریکایی

  بذر شلغم دو رنگ آمریکایی

  ۶۵ هزار تومان ٧٠ هزار تومان
 • بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

  بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

  ۶٠ هزار تومان ٧٠ هزار تومان
 • کود ازت و فسفر بالای سوت گرین مخصوص ریشه دار کردن

  کود ازت و فسفر بالای سوت گرین مخصوص ریشه دار کردن

  ٢۴۵ هزار تومان ٢٧۵ هزار تومان
 • کود مایع هیومیک پلاس سوت گرین

  کود مایع هیومیک پلاس سوت گرین

  ٩۵ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
 • کود مایع فولویک اسید بهمراه هیومیک اسید و پتاس

  کود مایع فولویک اسید بهمراه هیومیک اسید و پتاس

  ١١۵ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
 • کود هیومیک گرو سوت گرین با 70درصد هیومیک اسید

  کود هیومیک گرو سوت گرین با 70درصد هیومیک اسید

  ٨۵ هزار تومان ٩٧ هزار تومان
 • بذر هندوانه فارائو هیبریدکریمسون سوئیت

  بذر هندوانه فارائو هیبریدکریمسون سوئیت

  ٢٨۵ هزار تومان ٣١٠ هزار تومان
 • کود اصلاح کننده خاک کلپ گرو

  کود اصلاح کننده خاک کلپ گرو

  ٢١۵ هزار تومان ٢٣۵ هزار تومان
 • کود آنتی استرس خارجی کلپ گرو

  کود آنتی استرس خارجی کلپ گرو

  ٩۵ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
 • کود بور مایع سوت گرین

  کود بور مایع سوت گرین

  ۴٠ هزار تومان ۵٠ هزار تومان
 • کود کامل 20.20.20 کلپ گرو ایتالیا

  کود کامل 20.20.20 کلپ گرو ایتالیا

  ۵٠ هزار تومان ۶٠ هزار تومان
 • کود اکتیو گرو اسپانیایی سوت گرین

  کود اکتیو گرو اسپانیایی سوت گرین

  ١٠۵ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
 • کود فسفر بالا 61 درصد سوت گرین

  کود فسفر بالا 61 درصد سوت گرین

  ۵٠ هزار تومان ۶٠ هزار تومان
 • کود آمینو گرو اسپانیایی سوت گرین

  کود آمینو گرو اسپانیایی سوت گرین

  ١٢٩ هزار تومان ١۴۵ هزار تومان
 • کود پودری 10.52.10 سوت گرین

  کود پودری 10.52.10 سوت گرین

  ۵٧ هزار تومان ۶٧ هزار تومان
 • کود ضد شوری آنتی سالت سوت گرین

  کود ضد شوری آنتی سالت سوت گرین

  ٨٨ هزار تومان ١٠٠ هزار تومان
 • نخ مخصوص علف زن سایز 3 بسته 25 متری

  نخ مخصوص علف زن سایز 3 بسته 25 متری

  ٧۵ هزار تومان ٨٧ هزار تومان
 • دستگاه میوه چین دستی دسته بلند تلسکوپی

  دستگاه میوه چین دستی دسته بلند تلسکوپی

  ١١۵ هزار تومان ١٣۵ هزار تومان
 • باکتری تیوباسیلوس کود زیستی و ارگانیک

  باکتری تیوباسیلوس کود زیستی و ارگانیک

  ٢٨ هزار تومان ٣۵ هزار تومان
 • کود زیستی بیو آزوسپیر

  کود زیستی بیو آزوسپیر

  ۴۵ هزار تومان ۵٣ هزار تومان
 • کود ان پی کا ارزان قیمت اگرونیکس

  کود ان پی کا ارزان قیمت اگرونیکس

  ٢٨ هزار تومان ٣۵ هزار تومان
 • کود ازته نیترومیکس نوتریکا

  کود ازته نیترومیکس نوتریکا

  ٢٩ هزار تومان ٣۵ هزار تومان
 • فروش اره باغبانی همراه با روش تیز کردن اره

  فروش اره باغبانی همراه با روش تیز کردن اره

  ٣٧ هزار تومان ۴٧ هزار تومان
 • کود 30 5 15 NPK یک کیلویی

  کود 30 5 15 NPK یک کیلویی

  ١٩ هزار تومان ٢۵ هزار تومان
 • خرید کود مایع فسفر بالا سیلور

  خرید کود مایع فسفر بالا سیلور

  ٢٩ هزار تومان ٣٨ هزار تومان
 • فواره و آبپاش بارانی پنج شاخه

  فواره و آبپاش بارانی پنج شاخه

  ١٢ هزار تومان ١٧ هزار تومان

جهت اطلاع از جدیدترین محصولات

فقط تا شنبه ساعت ۱۴:۰۰وقت دارید

فرم زیر را کامل کنید

با ما در ارتباط باشید

فروشگاه اینترنتی کشاورزی آنلاین

اولین فروشگاه اینترنتی کشاورزی در ایران

تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۴۸۰ الی ۸۱
ساعت کار: ۸.۳۰ الی ۱۵.۳۰
نشانی: استان گلستان - گرگان - میدان مدرس - نبش دانش - ساختمان البرز - طبقه سوم

در جریان باشید ...

برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادها، شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید