عید قربان مبارک

فروش ویژها محصولات از قربان تا غدیر

پیشنهاد شگفت انگیز کود

کود دو منظوره فسفر و پتاس فسکرافت سیستمیک

کود دو منظوره فسفر و پتاس فسکرافت سیستمیک

٨٨ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود پتاس بالا پروتوگرین ایتالیایی یک کیلویی

کود پتاس بالا پروتوگرین ایتالیایی یک کیلویی

٧۵ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود ان پی کا پتاس بالا ایتالیایی پروتوگرین

کود ان پی کا پتاس بالا ایتالیایی پروتوگرین

۵٩۵ هزار تومان ۵۵٠ هزار تومان
کود ان پی کا 20.20.20 پروتوگرین ایتالیا

کود ان پی کا 20.20.20 پروتوگرین ایتالیا

٧۵ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود ازت بالا مولتی نیتروژن

کود ازت بالا مولتی نیتروژن

٢٨۵ هزار تومان ٢۵٩ هزار تومان
بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

بهترین محرک رشد و بذرمال اکتیواتور

٩٧ هزار تومان ٨۵ هزار تومان
بالاترین درصد اسید فولویک در فولوی مکس

بالاترین درصد اسید فولویک در فولوی مکس

٨۵ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
کود آهن هایفر و زمان مصرف کود آهن

کود آهن هایفر و زمان مصرف کود آهن

٩٣ هزار تومان ٧٩ هزار تومان
گوگرد مایع کود سم دو منظوره

گوگرد مایع کود سم دو منظوره

٩۵ هزار تومان ٧٩ هزار تومان
کود میکرو کلاته میکس آوان

کود میکرو کلاته میکس آوان

١١٠ هزار تومان ٧٩ هزار تومان
کود آهن آوان 6 درصد اسپانیا

کود آهن آوان 6 درصد اسپانیا

١۵۵ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
آمینو اسید آزاد 90 درصد در آمینو اکتیو آوان اسپانیا

آمینو اسید آزاد 90 درصد در آمینو اکتیو آوان اسپانیا

١٨۵ هزار تومان ١۵٧ هزار تومان
کود ازته نیترومیکس نوتریکا

کود ازته نیترومیکس نوتریکا

٣۵ هزار تومان ٢٩ هزار تومان
کود ان پی کا ارزان قیمت اگرونیکس

کود ان پی کا ارزان قیمت اگرونیکس

٣۵ هزار تومان ٢٨ هزار تومان
کود NPK خارجی پتاس بالا

کود NPK خارجی پتاس بالا

٢٨۵ هزار تومان ٢۵۵ هزار تومان
کود پتاس بالا 60 درصد جوشان NPK K60

کود پتاس بالا 60 درصد جوشان NPK K60

٧٨ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود پروشوگر مخصوص افزایش عیار چغندر قند و شیرینی میوه و جالیز

کود پروشوگر مخصوص افزایش عیار چغندر قند و شیرینی میوه و جالیز

٧٧ هزار تومان ۴٧ هزار تومان
کود فسفر پتاس مجیک فوس اسپانیا با بالاترین درصد فسفر و پتاس

کود فسفر پتاس مجیک فوس اسپانیا با بالاترین درصد فسفر و پتاس

١٨۵ هزار تومان ١۵٧ هزار تومان
اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی

اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی

١٨۵ هزار تومان ١۵٩ هزار تومان
کود مخصوص چالکود نرچر انگلیس

کود مخصوص چالکود نرچر انگلیس

۴۶۵ هزارتومان ٣٨۵ هزارتومان
کود سه بیست NPK مکس پلنت

کود سه بیست NPK مکس پلنت

۵٩۵ هزار تومان ۵۵٠ هزار تومان
کود NPK پتاس بالا بهمراه طریقه مصرف کود NPK

کود NPK پتاس بالا بهمراه طریقه مصرف کود NPK

۵٩۵ هزار تومان ۵۶۵ هزار تومان
کود مونو آمینیوم فسفات

کود مونو آمینیوم فسفات

٣٨٧ هزار تومان ٣۴٩ هزار تومان
کود سولفات پتاسیم یا سولو پتاس

کود سولفات پتاسیم یا سولو پتاس

١۴۵ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
کود مایع پرمصرف آهن روی منگنز

کود مایع پرمصرف آهن روی منگنز

۵٠ هزار تومان ۴٣ هزار تومان
کود مایع فولویک اسید بهمراه هیومیک اسید و پتاس

کود مایع فولویک اسید بهمراه هیومیک اسید و پتاس

١٢۵ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
کود مایع هیومیک پلاس سوت گرین

کود مایع هیومیک پلاس سوت گرین

١١۵ هزار تومان ٩۵ هزار تومان
کود مایع فروت ست سوت گرین

کود مایع فروت ست سوت گرین

۵٠ هزار تومان ۴٠ هزار تومان
کود مایع پتاس بالا 52 درصد

کود مایع پتاس بالا 52 درصد

۵٠ هزار تومان ۴٢ هزار تومان
کود NPK 12.12.36 ده کیلویی سوت گرین

کود NPK 12.12.36 ده کیلویی سوت گرین

٢٣۵ هزار تومان ٢٠۵ هزار تومان
کود NPK 10 52 10 ده کیلویی سوت گرین

کود NPK 10 52 10 ده کیلویی سوت گرین

٢٨۵ هزار تومان ٢۵۵ هزار تومان
کود مایع ماهی 20 لیتری سوت گرین

کود مایع ماهی 20 لیتری سوت گرین

١۶۵ هزار تومان ١۵۵ هزار تومان
کود مایع ریز مغذی میکرو میکس فورتی پرو

کود مایع ریز مغذی میکرو میکس فورتی پرو

٧٧ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود NPK 25 25 18 فورتی پرو

کود NPK 25 25 18 فورتی پرو

۶٠ هزار تومان ۵٢ هزار تومان
کود اسید هیومیک 80 درصد هیومی گرو گاردسکو

کود اسید هیومیک 80 درصد هیومی گرو گاردسکو

٨۵ هزار تومان ۶٩ هزار تومان
کود مایع سیلیس پتاسیم و نقش سیلیس در گیاه

کود مایع سیلیس پتاسیم و نقش سیلیس در گیاه

۴۵ هزار تومان ٣٨ هزار تومان
کود مایع روی نوتریکا با زمان و مقدار مصرف کود روی

کود مایع روی نوتریکا با زمان و مقدار مصرف کود روی

۴٠ هزار تومان ٣٢ هزار تومان
کود مخصوص پسته فروتی مکس

کود مخصوص پسته فروتی مکس

١۵٨ هزار تومان ١٣۵ هزار تومان
کود مخصوص گل و گیاهان آپارتمانی کوداکس

کود مخصوص گل و گیاهان آپارتمانی کوداکس

١۵ هزار تومان ١١ هزار تومان
کود 30 5 15 NPK یک کیلویی

کود 30 5 15 NPK یک کیلویی

٢۵ هزار تومان ١٩ هزار تومان
فروش گوگرد مایع و خواص و کاربرد گوگرد مایع

فروش گوگرد مایع و خواص و کاربرد گوگرد مایع

٣٣٠ هزار تومان ٢٨٠ هزار تومان
تنظیم ph آب با محلول کاهش ph آرکان

تنظیم ph آب با محلول کاهش ph آرکان

٧۵ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود 12.12.36 مقدار مصرف 12.12.36

کود 12.12.36 مقدار مصرف 12.12.36

۴٣۵ هزارتومان ٣٩۵ هزارتومان
کود ضد تنش و افزایش میوه سیتون سوپر

کود ضد تنش و افزایش میوه سیتون سوپر

١٣۵ هزار تومان ٩٩ هزار تومان
کود کلسیم بر ریل پلاس ترک

کود کلسیم بر ریل پلاس ترک

١٣۵ هزار تومان ١١٠ هزار تومان
کود ضد استرس و افزایش محصول وجتامین

کود ضد استرس و افزایش محصول وجتامین

٩۵ هزار تومان ٧٧ هزار تومان
جلوگیری از سال آوری درختان با ون گارد

جلوگیری از سال آوری درختان با ون گارد

٩٣ هزار تومان ٧٩ هزار تومان
کود مخصوص ریشه زایی و جوانه زنی اسپرینتر پلاس

کود مخصوص ریشه زایی و جوانه زنی اسپرینتر پلاس

٨۵ هزار تومان ۶٩ هزار تومان
خرید کود مایع فسفر بالا سیلور

خرید کود مایع فسفر بالا سیلور

٣٨ هزار تومان ٢٩ هزار تومان
کود سوپر ارگانیک مخصوص کشاورزی ارگانیک

کود سوپر ارگانیک مخصوص کشاورزی ارگانیک

٧٧ هزار تومان ۵۵ هزار تومان
کود فولویک اسید سوپر هیومیت

کود فولویک اسید سوپر هیومیت

٧٣ هزار تومان ۵٧ هزار تومان
کود آنتی استرس زاگروت

کود آنتی استرس زاگروت

۴٢ هزار تومان ٢٨ هزار تومان
خاک پیت ماس آلمانی 250 لیتری

خاک پیت ماس آلمانی 250 لیتری

۴۵۵ هزار تومان ۴٢۵ هزار تومان
کود آهن سکوسترن سینجنتا سوئیس

کود آهن سکوسترن سینجنتا سوئیس

١٨۵ هزار تومان ١۶۵ هزار تومان
کود مخصوص ترک خوردگی و درشت کردن پروتوکل ایتالیا

کود مخصوص ترک خوردگی و درشت کردن پروتوکل ایتالیا

۵٩۵ هزار تومان ۵۴٩ هزار تومان
کود کامل 20.20.20 اسپانیایی ده کیلویی

کود کامل 20.20.20 اسپانیایی ده کیلویی

٢٨۵ هزار تومان ٢۵۵ هزار تومان
کود پتاس بالا ایرانی و زمان مصرف کود پتاس

کود پتاس بالا ایرانی و زمان مصرف کود پتاس

٢١۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
کود سه بیست پودری گلوری گرین 10 کیلویی

کود سه بیست پودری گلوری گرین 10 کیلویی

١٣۵ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز ریز 100 لیتری

لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز ریز 100 لیتری

٧٨ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز درشت 100 لیتری

لیکا و لیکاپون هیدروپونیک سایز درشت 100 لیتری

٧٨ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
کود اصلاح کننده خاک کلپ گرو

کود اصلاح کننده خاک کلپ گرو

٢٣۵ هزار تومان ٢١۵ هزار تومان
کود آنتی استرس خارجی کلپ گرو

کود آنتی استرس خارجی کلپ گرو

١١۵ هزار تومان ٩۵ هزار تومان
کود مخصوص افزایش سایز میوه کلپ گرو

کود مخصوص افزایش سایز میوه کلپ گرو

١٣٨ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
کود کامل 20.20.20 کلپ گرو ایتالیا

کود کامل 20.20.20 کلپ گرو ایتالیا

۶٠ هزار تومان ۵٠ هزار تومان
کود ضد شوری آنتی سالت سوت گرین

کود ضد شوری آنتی سالت سوت گرین

١٠٠ هزار تومان ٨٨ هزار تومان
کود ازت و فسفر بالای سوت گرین مخصوص ریشه دار کردن

کود ازت و فسفر بالای سوت گرین مخصوص ریشه دار کردن

٢٧۵ هزار تومان ٢۴۵ هزار تومان
کود هیومیک گرو سوت گرین با 70درصد هیومیک اسید

کود هیومیک گرو سوت گرین با 70درصد هیومیک اسید

٩٧ هزار تومان ٨۵ هزار تومان
کود بور مایع سوت گرین

کود بور مایع سوت گرین

۵٠ هزار تومان ۴٠ هزار تومان
کود اکتیو گرو اسپانیایی سوت گرین

کود اکتیو گرو اسپانیایی سوت گرین

١٢۵ هزار تومان ١٠۵ هزار تومان
کود آمینو گرو اسپانیایی سوت گرین

کود آمینو گرو اسپانیایی سوت گرین

١۴۵ هزار تومان ١٢٩ هزار تومان
کود فسفر بالا 61 درصد سوت گرین

کود فسفر بالا 61 درصد سوت گرین

۶٠ هزار تومان ۵٠ هزار تومان
کود پودری 10.52.10 سوت گرین

کود پودری 10.52.10 سوت گرین

۶٧ هزار تومان ۵٧ هزار تومان
باکتری تیوباسیلوس کود زیستی و ارگانیک

باکتری تیوباسیلوس کود زیستی و ارگانیک

٣۵ هزار تومان ٢٨ هزار تومان
کود زیستی بیو آزوسپیر

کود زیستی بیو آزوسپیر

۵٣ هزار تومان ۴۵ هزار تومان

پیشنهاد شگفت انگیز بذر

بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

بذر گوجه فرنگی لئوناردو ایتالیایی بدون پلت

٢۵۵٠٠٠٠ تومان ٢٣۵٠٠٠٠ تومان
بذر شلغم دو رنگ آمریکایی

بذر شلغم دو رنگ آمریکایی

٧٠ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
بذر هویج نانتس هیبرید سوسیسی

بذر هویج نانتس هیبرید سوسیسی

١٢۵٠٠٠٠ هزار تومان ١٠٩٠٠٠٠ هزار تومان
بذر خیار گلخانه ای پرگل ام آر سی 07

بذر خیار گلخانه ای پرگل ام آر سی 07

۵۵٠ هزار تومان ۵٢۵ هزار تومان
بذر هندوانه آناناسی

بذر هندوانه آناناسی

٣٧۵ هزار تومان ٣٣۵ هزار تومان
بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

بذر گل کلم توکیتا فوجی یاما ژاپن

۴٣۵ هزار تومان ٣٩۵ هزار تومان
بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

٧٠ هزار تومان ۶٠ هزار تومان
بذر خیار زمینی سوپر ان 3 هد امریکا

بذر خیار زمینی سوپر ان 3 هد امریکا

٧۵ هزار تومان ۶٣ هزار تومان
پربارترین بذر گوجه چری گیلاسی گلخانه ای سانتیاگو هلند

پربارترین بذر گوجه چری گیلاسی گلخانه ای سانتیاگو هلند

١٣۵٠٠٠٠ تومان ١٢٣۵٠٠٠ تومان
بذر اسفناج 15 کیلویی ویروفلای ایتالیایی

بذر اسفناج 15 کیلویی ویروفلای ایتالیایی

٩۵٠ هزار تومان ٨٧٠ هزار تومان
زودرس ترین بذر گل کلم اولانچ

زودرس ترین بذر گل کلم اولانچ

٢١۵ هزار تومان ١٩۵ هزار تومان
موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

موناکو پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد صادراتی

٢٢٠٠٠٠٠ تومان ١٩٠٠٠٠٠ تومان
بذر گوجه خارجی کیمیا تخم مرغی

بذر گوجه خارجی کیمیا تخم مرغی

٢٢۵ هزار تومان ١٧۵ هزار تومان
بذر هندوانه کسری رقمی مشابه با هندوانه آستاراخان

بذر هندوانه کسری رقمی مشابه با هندوانه آستاراخان

٣٩۵ هزار تومان ٣۵۵ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

بذر گوجه فرنگی مارکنی زودرس و خوش رنگ

١٩۵ هزار تومان ١۶٧ هزار تومان
بذر هندوانه فارائو هیبریدکریمسون سوئیت

بذر هندوانه فارائو هیبریدکریمسون سوئیت

٣١٠ هزار تومان ٢٨۵ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل 303

بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل 303

٢٨۵ هزار تومان ٢۶۵ هزار تومان
بذر خیار کاترینا مخصوص گلخانه بسیار پر گل

بذر خیار کاترینا مخصوص گلخانه بسیار پر گل

۴۴٠ هزار تومان ٣٩٩ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی 6216 سانسید

بذر گوجه فرنگی 6216 سانسید

۵٧۵ هزار تومان ۵٣۵ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی تانیا

بذر گوجه فرنگی تانیا

٣٣٠ هزار تومان ٢٩۵ هزار تومان
بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار پارتنوکارپ ایزابل

بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار پارتنوکارپ ایزابل

۴٧۵ هزار تومان ۴١۵ هزار تومان
بذر خیار گلخانه زودرس آنجلا

بذر خیار گلخانه زودرس آنجلا

۴٧۵ هزار تومان ۴٣۵ هزار تومان
بذر کدو تک گل لولا اسپانیا

بذر کدو تک گل لولا اسپانیا

٣٣۵ هزار تومان ٢٩۵ هزار تومان
بذر خیار گلخانه ای نستار

بذر خیار گلخانه ای نستار

٣٨۵ هزار تومان ٣٢۵ هزار تومان
بذر ملون زودرس رازان ویلمورین

بذر ملون زودرس رازان ویلمورین

٢٠۵ هزار تومان ١٨٨ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی کیشمات

بذر گوجه فرنگی کیشمات

۶٢٠ هزار تومان ۵٨٠ هزار تومان
بذر خیار زمینی و گلخانه ای رادوین

بذر خیار زمینی و گلخانه ای رادوین

١٣٧ هزار تومان ١٢۵ هزار تومان
بذر کلم بروکلی سمینیس کستل دم

بذر کلم بروکلی سمینیس کستل دم

١٩۵ هزار تومان ١٧۵ هزار تومان
بذر کلم بروکلی آکیلیس ساکاتا

بذر کلم بروکلی آکیلیس ساکاتا

١٩۵ هزار تومان ١٧۵ هزار تومان
بذر کلم بروکلی هراکلیون ساکاتا

بذر کلم بروکلی هراکلیون ساکاتا

١٩۵ هزار تومان ١٧۵ هزار تومان
بذر خیار ماکسیموس یو اس اگری سید

بذر خیار ماکسیموس یو اس اگری سید

١٢۵ هزار تومان ١٠٩ هزار تومان
بذر فلفل دلمه ای کالیفرنیا واندر بیکر برادرز

بذر فلفل دلمه ای کالیفرنیا واندر بیکر برادرز

٩۵ هزار تومان ٧٩ هزار تومان
بذر شلغم بونونزا

بذر شلغم بونونزا

١١۵ هزار تومان ٩٩ هزار تومان
بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مایا پربار و مقاوم به شوری

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای مایا پربار و مقاوم به شوری

١۶۵٠٠٠٠ تومان ١۵۵٠٠٠٠ تومان
هندوانه خاص و جذاب پوست زرد

هندوانه خاص و جذاب پوست زرد

٣۵٠ هزار تومان ٢٩٩ هزار تومان

محصولات تخفیف دار

سمپاش پشتی 20 لیتری کتابی

سمپاش پشتی 20 لیتری کتابی

٢۵۵ هزار تومان ٢٣۵ هزار تومان
تله فرولایت برای مبارزه بیولوژیک با حشرات

تله فرولایت برای مبارزه بیولوژیک با حشرات

١۵۵ هزار تومان ١۴۵ هزار تومان
فواره و آبپاش بارانی پنج شاخه

فواره و آبپاش بارانی پنج شاخه

١٧ هزار تومان ١٢ هزار تومان
چاقوی پیوند دو تیغه گردو

چاقوی پیوند دو تیغه گردو

١٩۵ هزار تومان ١٧۵ هزار تومان
نوار پیوند زنی لاتکس جذبی

نوار پیوند زنی لاتکس جذبی

٣٧ هزار تومان ٢٩ هزار تومان
دستگاه بست زن ویژه گلخانه و باغات

دستگاه بست زن ویژه گلخانه و باغات

۴٣۵ هزار تومان ٣٩۵ هزار تومان
قیچی شمشاد زن بهمراه روش هرس شمشاد

قیچی شمشاد زن بهمراه روش هرس شمشاد

١١٠ هزار تومان ٨۵ هزار تومان
فروش اره باغبانی همراه با روش تیز کردن اره

فروش اره باغبانی همراه با روش تیز کردن اره

۴٧ هزار تومان ٣٧ هزار تومان
قیچی باغبانی Pruning shears

قیچی باغبانی Pruning shears

٧٠ هزار تومان ۵۵ هزار تومان
خرید نشاکار دستی ایرانی

خرید نشاکار دستی ایرانی

١۵۵ هزار تومان ١٢٩ هزار تومان
دستگاه بذر کار دستی دو مخزنه مخصوص کاشت بذر و تزریق کود

دستگاه بذر کار دستی دو مخزنه مخصوص کاشت بذر و تزریق کود

۴٣۵ هزار تومان ٣٩٩ هزار تومان
سم قارچ کش ارگانیک کالیبان

سم قارچ کش ارگانیک کالیبان

۴۵ هزار تومان ٣٧ هزار تومان
دستگاه میوه چین دستی دسته بلند تلسکوپی

دستگاه میوه چین دستی دسته بلند تلسکوپی

١٣۵ هزار تومان ١١۵ هزار تومان
دستگاه وجین کن دستی

دستگاه وجین کن دستی

٧٨ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
الحاقی دروگر علف تراش با آموزش روش نصب الحاقی دروگر

الحاقی دروگر علف تراش با آموزش روش نصب الحاقی دروگر

١٢۵ هزار تومان ١٠۵ هزار تومان
دستگاه مقابله با مرغ زنبورخوار ویژه زنبوردارها

دستگاه مقابله با مرغ زنبورخوار ویژه زنبوردارها

۵٨٠ هزار تومان ۵٣٠ هزار تومان
فروش نوار پیوند زنی200 متری

فروش نوار پیوند زنی200 متری

٣٠ هزار تومان ٢۴ هزار تومان
قویترین دستگاه دور کننده پرندگان و حیوانات

قویترین دستگاه دور کننده پرندگان و حیوانات

٧٨٠ هزار تومان ٧٣٠ هزار تومان
کولتیواتور دستی یا وجین کن دستی مخصوص مزارع کوچک

کولتیواتور دستی یا وجین کن دستی مخصوص مزارع کوچک

١۶۵ هزار تومان ١۴٧ هزار تومان
فروش چکمه کن و پوتین کن ابزاری کاربردی

فروش چکمه کن و پوتین کن ابزاری کاربردی

٣۵ هزار تومان ٢٨ هزار تومان
فروش آنلاین لانس سمپاش

فروش آنلاین لانس سمپاش

٨٨ هزار تومان ٧٩ هزار تومان
دستکش ناخن دار ویژه باغبانی

دستکش ناخن دار ویژه باغبانی

٢٨ هزار تومان ٢٣ هزار تومان
سمپاش بهکو 2 لیتری

سمپاش بهکو 2 لیتری

۴٠ هزار تومان ٣٣ هزار تومان
نخ مخصوص علف زن سایز 3 بسته 25 متری

نخ مخصوص علف زن سایز 3 بسته 25 متری

٨٧ هزار تومان ٧۵ هزار تومان
چاقوی مخصوص حلقه برداری یا طوقه زنی درخت

چاقوی مخصوص حلقه برداری یا طوقه زنی درخت

١١۵ هزار تومان ٩٩ هزار تومان
سر آبپاش 7 کاره پلاستیکی تایوانی

سر آبپاش 7 کاره پلاستیکی تایوانی

٧٧ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
شیلنگ جادویی افزایشی مخصوص آبیاری و شستشو

شیلنگ جادویی افزایشی مخصوص آبیاری و شستشو

۶۵ هزار تومان ۵۵ هزار تومان

محصولات ویژه رو از دست نده!!!

اپلیکیشن کشاورزی آنلاین رو از برنامه بازار دانلود و نصب کن و براحتی خرید خودتو انجام بده کلی محصول هست که میتونی انتخاب کنی :)
براحتی سفارش خودتو ثبت کن و از خریدت لذت ببر!!