در حال بارگذاری

معرفی دیفن باخیا

81

معرفی دیفن باخیا

هرگز اجازه ندهید که کودکان برگ دیفن باخیا را بخورند چون این گیاه سمی است.

برای تغذیه ی این گیاه زینتی میتوانید ویدیو مربوطه را که توسط مهندس رضا نژاد آماده شده است مشاهده نمائید.

در صورت نیاز میتوانید با شماره ی 01791011159  تماس حاصل فرمائید.

بستن