در حال بارگذاری

نماتد مولد غده زیر میکروسکوپ

652

نماتد مولد غده زیر میکروسکوپ


نماتد مولد غده  Meliodgyne از خسارتزا ترین جنس نماتدی در درختان پسته در ایران است.

بستن