در حال بارگذاری

کنترل گلخانه مدرن بدون دخالت انسان

2667

کنترل گلخانه مدرن بدون دخالت انسان

در این کلیپ نحوه فعالیت گلخانه تمام اتوماتیک مدرن را مشاهده خواهید کرد.

بستن