دستگاه کودساز با پسماند مواد غذایی

1486

دستگاه کودساز با پسماند مواد غذایی

دستگاهی مفید که پسماندهای غذایی ما را  در طول روز  در مدت ۲۴ ساعت به کود قابل استفاده تبدیل می کند.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ۲۰ هزار دنبال کننده