در حال بارگذاری

دستگاه کودساز با پسماند مواد غذایی

1098

دستگاه کودساز با پسماند مواد غذایی

دستگاهی مفید که پسماندهای غذایی ما را  در طول روز  در مدت ۲۴ ساعت به کود قابل استفاده تبدیل می کند.

بستن