در حال بارگذاری

ویبراتور شاخه ای

342

ویبراتور شاخه ای

برداشت درصورتیکه به کمک نیروی کارگری انسان صورت گیرد یکی از مراحل هزینه بر در تولید بسیاری ازمحصولات کشاورزی است دربسیاری از میوه ها نظیر بادام گردو پسته و زیتون سیستمهای مکانیکی برداشت می توانند تا حد زیادی هزینه های تولید را کاهش دهند از آنجا که این محصولات خشکباری بوده و یا جهت فراوری استفاده میشوند صدمات مکانیکی احتمالی به آنها درحین برداشت ایجاد مشکل زیادی نخواهد کرد عمده ترین ماشین برداشت برای اینگونه محصولات تکاننده ها شیکرها هستند بسامد و دامنه ارتعاش و نیز نوع حرکت همراه با عامل زمان عوامل مهم در طراحی یک تکاننده هستند این عوامل در شرایط مختلف و برای محصولات متفاوت متغیر بوده و قبل از انجام عملیات طراحی یک تکاننده خاص بایستی در مورد آن محصول مشخص گردد.

بستن