در حال بارگذاری

دستگاه نشاکار برای زمین های کوچک

481

دستگاه نشاکار برای زمین های کوچک

با بکار بردن نشاکار فاصله نشاها ثابت و توده ای کاشت نخواهیم داشت، که جریان هوای خوب و نور خورشید به رشد خوب گیاه کمک می کند.


بستن