در حال بارگذاری

سم پاشی باغات مکانیزه و صنعتی انگور

593

سم پاشی باغات مکانیزه و صنعتی انگور

این سم پاشی برای درخت های انگوری که به شیوه داربستی تربیت شده اند قابل استفاده می باشد.

بستن