در حال بارگذاری

سیب گلدانی با رشد محدود

1267

سیب گلدانی با رشد محدود

بطور معمول درخت سیب از پیوند بوجود میاید و رشد درخت از دانه درست نیست -و به عبارت دیگر سیبی که از کاشت دانه بدست میاید همانی نباشد که شما خورده بودید و با سیب اولیه تفاوت دارد. به هر حال کاشت شما یک آزمایش واقعی است – ممکن است میوه ای تولید کند که شگفت انگیز باشد یا شاید نباشد! کسی چه می داند، شاید شما یک سیب جدید و خوشمزه ایجاد کنید!

بستن