در حال بارگذاری

برداشت مکانیزه پیاز و جعبه زدن با دستگاه

607

برداشت مکانیزه پیاز و جعبه زدن با دستگاه

برداشت مکانیزه سبب افزایش سرعت برداشت ، افزایش کیفیت برداشت و کاهش هزینه ها می شود.

بستن