در حال بارگذاری

برداشت چای به روش فوق مدرن

280

برداشت چای به روش فوق مدرن

برداشت برگ سبز چای پرهزینه ترین جزء از اجزای هزینه تولید چای سیاه است که بیش از یک سوم آن را به خود اختصاص می دهد برداشت پرزحمت ترین عملیات کشاورزی در چایکاری ها و نیز موثرترین آن د ر تولید محصول و سود دهی است .برای مثال یک چایکار می تواند در مزرعه از آن برای به دست آوردن و به کارگیری بهترین روش برداشت بر پایه دانش استفاده کند .در حال حاضر که نیروی کارگری رو به کاهش است ، این دانش می تواند موفقیت های مداوم صنعت چای کشورمان را به طور قابل درکی فراهم سازد .


بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشاورزی در ایران  فروشگاه کشاورزی آنلاین

بستن