کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی در گلخانه در راک وول

8010

کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی در گلخانه در راک وول

به منظور به حداقل رساندن مسایل  مربوط به بیماری، اجرای تناوب مناسب در گلخانه توصیه می شود. وجود ارقام فراوان  تولید کنندگان را قادر می سازد تا گوجه فرنگی را در دامنه وسیعی از شرایط دمایی پرورش دهند. رشد رویشی و زایشی گوجه فرنگی در دماهای پایین تر از ۱۶ درجه سانتی گراد به میزان زیادی محدود شده و قرار گرفتن طولانی مدت گیاه در دمای ۱۲ درجه سانتی گراد یا کمتر می تواند منجر به آسیب سرمایی گردد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ۲۰ هزار دنبال کننده