در حال بارگذاری

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پالایش هوا، کاهش آلودگی صوتی در مکزیکو سیتی

2651

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پالایش هوا، کاهش آلودگی صوتی در مکزیکو سیتی

سیستم طراحی شده توانایی جمع آوری آب باران را دارد و گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند. مواد استفاده شده بر روی ستون ها برای ایجاد پوشش سبز هم از پلاستیک بازیافتی است.

بستن