در حال بارگذاری

سیستم های پرورش گلخانه ای

1179

سیستم های پرورش گلخانه ای

خاک مهمترین محیط رشد طبیعی گیاهان است که ضمن سرپا نگه داشتن گیاه ، آب ، مواد غذایی و هوا را برای گیاه تعیین می کند.

برای رشد مطلوب گیاه و تولید محصول مناسب محیط خاک باید عاری از عوامل بیماری زا و غلظت های بالای نمک ویا ترکیبات سمی باشد در غیر این صورت قبل از کاشت باید خاک را اصلاح کرد که خود هزینه بر است و حتی گاهی با اصلاح خاک هم مسئله حل نمی شود . در چنین حالاتی بهتر است از سیستم های جایگزین خاک استفاده شود.

بستن