قارچ کش سیستمیک اگریفوس 40 درصد ساخت استرالیا

سم-کود

توضیحات

قارچ کش سیستمیک اگریفوس 40 درصد ساخت استرالیا

قیمت:

77000 تومان

67000 تومان

سم-کود

کود دو منظوره فسفر و پتاس بالا

ماکرو یا NPK

توضیحات
کود دو منظوره فسفر و پتاس بالا

کود دو منظوره فسفر و پتاس بالا

قیمت:

48000 تومان

ماکرو یا NPK

کود ترکیبی فسفر و پتاس کرت پی کی

ماکرو یا NPK

توضیحات
کود ترکیبی فسفر و پتاس کرت پی کی

کود ترکیبی فسفر و پتاس کرت پی کی

قیمت:

49000 تومان

ماکرو یا NPK

گوگرد مایع کود سم دو منظوره

سم-کود

توضیحات
گوگرد مایع کود سم دو منظوره

گوگرد مایع کود سم دو منظوره

قیمت:

82500 تومان

سم-کود

اگریفوس استرالیا بهترین جایگزین برای قارچکش ها

ماکرو یا NPK

توضیحات
اگریفوس استرالیا بهترین جایگزین برای قارچکش ها

اگریفوس استرالیا بهترین جایگزین برای قارچکش ها

قیمت:

277000 تومان

ماکرو یا NPK

گوگرد مایع سمیران

سم-کود

توضیحات
گوگرد مایع سمیران

گوگرد مایع سمیران

قیمت:

14500 تومان

سم-کود