بذر هویج نانتس هیبرید F1

سبزی

توضیحات

بذر هویج نانتس هیبرید F1

قیمت:

465000 تومان

418000 تومان

سبزی

بذر پیاز زرد برکت

سبزی

توضیحات
بذر پیاز زرد برکت

بذر پیاز زرد برکت

قیمت:

210000 تومان

سبزی

بذر کلم تاکی

سبزی

توضیحات
بذر کلم تاکی

بذر کلم تاکی

قیمت:

479000 تومان

سبزی

بذر کدو خورشتی یا کدو مسما هیبرید ایتالیا

سبزی

توضیحات
بذر کدو خورشتی یا کدو مسما هیبرید ایتالیا

بذر کدو خورشتی یا کدو مسما هیبرید ایتالیا

قیمت:

74000 تومان

سبزی

بذر کلم برگ سبز هلندی

سبزی

توضیحات
بذر کلم برگ سبز هلندی

بذر کلم برگ سبز هلندی

قیمت:

67000 تومان

سبزی

بذر شلغم دو رنگ هلندی

سبزی

توضیحات
بذر شلغم دو رنگ هلندی

بذر شلغم دو رنگ هلندی

قیمت:

49000 تومان

سبزی

بذر چغندر لبویی زودرس دیترویت

سبزی

توضیحات
بذر چغندر لبویی زودرس دیترویت

بذر چغندر لبویی زودرس دیترویت

قیمت:

29000 تومان

سبزی

بذر پیاز زرد روز کوتاه زودرس هلندی

سبزی

توضیحات
بذر پیاز زرد روز کوتاه زودرس هلندی

بذر پیاز زرد روز کوتاه زودرس هلندی

قیمت:

139000 تومان

سبزی

بذر پیاز سفید روز کوتاه هلندی

سبزی

توضیحات
بذر پیاز سفید روز کوتاه هلندی

بذر پیاز سفید روز کوتاه هلندی

قیمت:

144000 تومان

سبزی

بذر فلفل دلمه ای آلما هلندی

سبزی

توضیحات
بذر فلفل دلمه ای آلما هلندی

بذر فلفل دلمه ای آلما هلندی

قیمت:

132000 تومان

سبزی

بذر فلفل دلمه ای لینو هلندی

سبزی

توضیحات
بذر فلفل دلمه ای لینو هلندی

بذر فلفل دلمه ای لینو هلندی

قیمت:

182000 تومان

سبزی

بذر کدو خورشتی پرمحصول ماکسین هلند

سبزی

توضیحات
بذر کدو خورشتی پرمحصول ماکسین هلند

بذر کدو خورشتی پرمحصول ماکسین هلند

قیمت:

76000 تومان

سبزی

بذر کدو سبز پربار ماتیلدا هلندی

سبزی

توضیحات
بذر کدو سبز  پربار ماتیلدا هلندی

بذر کدو سبز پربار ماتیلدا هلندی

قیمت:

64000 تومان

سبزی

بذر کلم برگ قرمز هلندی

سبزی

توضیحات
بذر کلم برگ قرمز هلندی

بذر کلم برگ قرمز هلندی

قیمت:

97000 تومان

سبزی

بذر فلفل کالیفرنیا هلندی

سبزی

توضیحات
بذر فلفل کالیفرنیا هلندی

بذر فلفل کالیفرنیا هلندی

قیمت:

57000 تومان

سبزی

بذر بادمجان دلمه ای اعلا بلک بیوتی

سبزی

توضیحات
بذر بادمجان دلمه ای اعلا بلک بیوتی

بذر بادمجان دلمه ای اعلا بلک بیوتی

قیمت:

27500 تومان

سبزی

بذر بادمجان قلمی مشکی بلند نوتلا

سبزی

توضیحات
بذر بادمجان قلمی مشکی بلند نوتلا

بذر بادمجان قلمی مشکی بلند نوتلا

قیمت:

44500 تومان

سبزی

بذر بادمجان قلمی سیاه تورمالین

سبزی

توضیحات
بذر بادمجان قلمی سیاه تورمالین

بذر بادمجان قلمی سیاه تورمالین

قیمت:

27500 تومان

سبزی

بذر فلفل دلمه ای پویا

سبزی

توضیحات
بذر فلفل دلمه ای پویا

بذر فلفل دلمه ای پویا

قیمت:

43000 تومان

سبزی

بذر فلفل تند پویا

سبزی

توضیحات
بذر فلفل تند پویا

بذر فلفل تند پویا

قیمت:

34000 تومان

سبزی

بذر فلفل شیرین پربار

سبزی

توضیحات
بذر فلفل شیرین پربار

بذر فلفل شیرین پربار

قیمت:

33000 تومان

سبزی

بذر لوبیا سبز پرمحصول ثمین

سبزی

توضیحات
بذر لوبیا سبز پرمحصول ثمین

بذر لوبیا سبز پرمحصول ثمین

قیمت:

27000 تومان

سبزی